07 LƯU Ý VỀ TIỀN LƯƠNG TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC

27/07/2022 1,656

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022

Theo Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:2. 07 lưu ý về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc khi áp dụng mức lương tối thiểu mới
Theo Công văn 3288/BHXH-QLT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. HCM, ban hành ngày 21/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 đã đề cập đến một số vấn đề về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc gồm có:
Hiểu đúng về mức lương tối thiểu
Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Mức lương tối thiểu áp dụng theo địa bàn
- NSDLĐ hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó;
- Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó;
- Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.
Mức lương tối thiểu tuần, ngày không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng, giờ
Đối với NLĐ đang hưởng lương theo hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.
Không được xóa bỏ hoặc giảm chế độ tiền lương của NLĐ:
Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của NSDLĐ để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Vẫn tiếp tục thực hiện trả lương cao hơn ít nhất 7% cho NLĐ đã qua đào tạo nghề, học nghề
Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trong đó có chế độ tiền lương trả cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.
Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công
Sau khi các đơn vị sử dụng lao động rà soát, điều chỉnh lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.
Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu mới (nếu có). Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bằng mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.
Lưu ý: Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh lương tối thiểu đúng quy định trên.
Hết thời hạn giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của NSDLĐ
Chính sách giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực ngày 30/6/2022. Do đó, kể từ 01/7/2022, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng quỹ BHTNLĐ, BNN mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN.