BỔ SUNG THÊM CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

19/10/2021 2,454

Trong điều kiện dịch bệnh đang tiếp diễn biến phức tạp và tác độnnặng nề lên nhiu mặt của đời sng xã hội, ảnh hưng lớn đến việc làm, đời sng, thu nhập ca Người lao động (NLĐ) và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Người sử dụng lao động (NSDLĐ). Chính phủ ban hành đã Nghị quyết 116 /NQ-CP bổ sung thêm chính sách để hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách tại Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với chính sách tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Do đó,  nếu NLĐ chấm dứt Hợp đồng lao động (HĐLĐ) đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2 Nghị quyết.

1.Chính sách hỗ trợ

STT

Nội dung chính sách

Đối tượng áp dụng

Mức hỗ trợ

Thời gian thực hiện

1

Hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

- NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã dừng đóng BHTN từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Dựa trên thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Dưới 12 tháng: 1.800.000 đồng/người.

- Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người.

- Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người.

- Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người.

- Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người.

- Từ đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.

1/10/2021 – 31/12/2021

2

Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

NSDLĐ đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021 (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN.

1/10/2021 – 30/09/2022

 

2. Trình thự, thủ tục

2.1. Đối với NLĐ đang tham gia BHTN

- Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) lập danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi NSDLĐ để xác nhận thông tin (Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021)

- Bước 2: NSDLĐ công khai danh sách NLĐ được hưởng, đối chiếu, bổ sung thông tin trong thời gian 05 ngày:

+ Gửi danh sách có thông tin đúng, đủ và người không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

+ Gửi danh sách thông tin cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 kèm hồ sơ chứng minh chậm nhất ngày 10/11/2021.

- Bước 3: Cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ cho NLĐ trong thời hạn 10 ngày nếu nhận được Mẫu 02 và 20 ngày nếu nhận được Mẫu 03 từ NSDLĐ. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN

- Bước 1: NLĐ gửi đề nghị theo Mẫu số 04 tới cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ, chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

- Bước 2: Cơ quan BHXH trả tiền hỗ trợ cho NLĐ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của NLĐ, chậm nhất đến 20/12/2021 phải hoàn thành. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.3. Hình thức thực hiện

- Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; Ứng dụng VssID.

- Bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện.