CÁC KHOẢN CHI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

09/12/2019 5,284

           Để thực hiện đúng quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong việc ghi nhận các khoản chi phí được trừ nhằm đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro do việc xác định những chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trích dẫn các khoản chi khác liên quan đến người lao động, theo quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC như sau:

1) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

 • Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).
 • Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.
 • Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.
 • Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.
 • Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Nếu các khoản chi trên đây mà chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định thì không được tính vào chi phí được trừ.

2) Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

 • Học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học);
 • Tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

Nếu các khoản chi trên đây mà chi không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức chi vượt quá quy định thì không được tính vào chi phí được trừ.

3) Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động thì không được tính vào chi phí được trừ.

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ:

 • Không vượt mức quy định nêu trên; Và
 • Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
 • Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

4) Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo đúng quy định hiện hành thì không được tính vào chi phí được trừ.