TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

21/03/2020 1,421

Nhằm hỗ trợ cho Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngày 17/03/2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 339/BHXH-QLT hướng dẫn việc dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  1. Điều kiện tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
  • Doanh nghiệp có số lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội (ghi tắt BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
  • Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).
  1. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hữu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị, thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng, Doanh nghiệp vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chú ý: Hết thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp, người lao động tiếp tục đóng BHXH và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không tính lãi chậm đóng.

  1. Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Bước 1: Xin xác nhận của Sở lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở tài chính.

Trường hợp, Doanh nghiệp bị giảm lao động chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xem xét, xác định số lượng lao động tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc. Kèm theo danh sách lao động tại thời điểm tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị.

+ Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

Cơ quan giải quyết: Sở lao động Thương binh và xã hội

Trường hợp, Doanh nghiệp bị thiệt hại về tài sản chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Đơn Đề nghị xem xét, xác định thiệt hại trên tổng giá trị tài sản do thiên tai, dịch bệnh. Kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản, thiệt hại do dịch bệnh.

Cơ quan giải quyết: Sở tài chính

Chú ý: Doanh nghiệp thuộc sự quản lý của Bộ, ngành, Trung ương thì gửi hồ sơ tới Bộ, ngành tương ứng để xin xác nhận.

Bước 2: Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  • Bản xác nhận, xác định của Sở lao động Thương binh và Xã hội; Sở tài chính hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

Cơ quan giải quyết: cơ quan Bảo hiểm xã hội