GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2024

19/06/2024 2,638

🔰 Ngày 17/6/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng được gia hạn:👤

  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế như: Nông lâm thủy sản; xây dựng; sản xuất chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch; hoạt động kinh doanh bất động sản……..
  • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
  • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024.
 2. Thời gian gia hạn: 🗓

  2.1. Đối với Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu):
  • Thuế GTGT của tháng 5/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/11/2024.
  • Thuế GTGT của tháng 6/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/ 2024.
  • Thuế GTGT của tháng 7/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2024.
  • Thuế GTGT của tháng 8/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2024.
  • Thuế GTGT của tháng 9/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2024.
  • Thuế GTGT của quý 2/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12/2024.
  • Thuế GTGT của quý 3/2024 thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12/2024.
  Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.
  2.2. Đối với Thuế thu nhập doanh nghiệp (tạm tính quý):
  Gia hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN đối với thuế TNDN tạm nộp của quý 2/2024. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng gia hạn nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN
  2.3. Đối với Thuế GTGT, thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
  Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024 tới ngày 30/12/2024
  2.4. Đối với Tiền thuê đất:
  Gia hạn 02 tháng kể từ ngày 31/10/2024 đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024
 3. Thủ tục gia hạn thời gian, tiền thuế và tiền thuê đất: 📝

  • Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng giấy hoặc điện tử đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP.
  • Thời hạn chậm nhất là ngày 30/09/2024.