HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI NHIỀU NƠI

13/06/2020 1,977

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều cơ quan thuế thường áp mức 10% trên tổng tiền công, tiền lương từ 2.000.000 đồng trở lên của cá nhân làm việc ở nhiều nơi theo hợp đồng dưới 03 tháng và loại trừ những khoản chi này của doanh nghiệp khi xác định chi phí hợp lý khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy đối với những cá nhân làm việc ở nhiều nơi việc tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào, hồ sơ quyết toán thuế sẽ nộp tại cơ quan thuế nào? Khi nào những khoản chi cho số tiền thuế 10% trên tổng tiền lương, tiền công được xác định là chi phí hợp lý?

1/ Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013 quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Đối với cá nhân cư trú (là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam) thì có các cách khấu trừ khác nhau dựa vào thời hạn của hợp đồng, cụ thể:

  •  Cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
  • Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết để nơi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ gia cảnh như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

(Theo Quyết định số 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành ngày 02/06/2020 có hiệu lực từ 01/7/2020 và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020).

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, nơi trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, nơi trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Như vậy những khoản chi trả tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp không khấu trừ thuế đối với những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế thì vẫn được xác định là chi phí hợp lý.

Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết, chịu trách nhiệm về những nội dung đã kê khai trong bản cam kết.

2. Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

  • Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.
  • Cá nhân có thay đổi nơi làm việc, nếu nơi trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý nơi trả thu nhập cuối cùng, ngược lại nếu nơi trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.
  • Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.