MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH VỀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

09/12/2019 3,784

Bắt đầu từ năm 2017, hệ thống dữ liệu mục lục ngân sách nhà nước bắt đầu có nhiều sự thay đổi như: một số mã tiểu mục bị đổi tên, bị hủy bỏ hoặc được bổ sung thêm… Với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức pháp luật hữu ích nhất, EMC đã thực hiện bài viết này để cập nhật những quy định đáng lưu ý về vấn đề nêu trên:

1. Tên mã Chương, mã mục, mã tiểu mục

Tên mã chương 152, 552 Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài” được sửa đổi thành  ==> “Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh”. Bổ sung mã Chương 551, các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

2. Hủy bỏ một số mã Tiểu mục sau:

3. Bổ sung mã tiểu mục như sau:

Chi tiết xem tại: Thông Tư 300/2016/TT-BTC

 

4. Quy tắc xác định mã chương của nnt đối với các chương sửa đổi, bổ sung

*Chương 152, 552 “Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh” được xác định dựa vào tỷ trọng phần vốn nước ngoài như sau:

  • Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần: Tỷ trọng của phần vốn nước ngoài chiếm từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ trong tổng vn điều lệ.
  • Đối với Công ty hợp danh, áp dụng một trong 2 chỉ tiêu sau:

+  Tỷ trọng của phần vốn nước ngoài chiếm từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ trong tổng vốn điều lệ;

+  Thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn hơn các thành viên hợp danh là cá nhân người Việt Nam.

5. Quy tắc xác định tiểu mục hạch toán tiền chậm nộp

 

Chi tiết xem tại: Công văn 1147/TCT-KK