MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ

09/12/2019 2,392

Vừa qua, Bộ Công An đã ban hành Thông Tư 42/2017/TT-BCA quy định chi tiết một số điều về điều kiện an ninh, trật tự và điều kiện đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, có một số điểm chú ý như sau:

1. Điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính thuộc thẩm quyền quản lý của công an cấp huyện và công an cấp tỉnh thì nộp hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính hoặc nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc hoạt động để có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý.

2. Thực hiện chế độ hậu kiểm

Trong thời hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh, cơ quan Công an có trách nhiệm thực hiện chế độ hậu kiểm đối với cơ sở kinh doanh, nhưng phải thông báo bằng văn bản gửi cho cơ sở kinh doanh nêu rõ nội dung hậu kiểm và thời gian thực hiện công tác hậu kiểm.

Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng một trong các điều kiện về an ninh, trật tự thì xử lý như sau:

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý (hoàn thành trong tuần cuối cùng của quý) tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo mẫu ĐK13 gửi cơ quan Công an trực tiếp quản lý;

Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra định kỳ cơ sở kinh doanh không quá một lần trong một năm và phải kết hợp kiểm tra các nội dung khác liên quan đến an ninh, trật tự (nếu có)

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2017 thay thế các Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11), Thông tư số 33/2010/TT-BCA.

Ngoài các quy định nêu trên, Thông Tư này còn quy định về quần, áo, giày mũ của nhân viên dịch vụ bảo vệ … Chi tiết xem tại: Thông tư 42/2017/TT-BCA