MỨC XỬ PHẠT MỚI ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN

09/12/2019 1,241

        Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, nhiều mức phạt về hành vi vi phạm chứng từ, sổ sách kế toán đã được thay đổi như sau:

1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán

          Tăng mức phạt từ 5.000.0000 đồng – 10.000.000 đồng lên 10.000.000 đồng  - 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;
  • Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
  • Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;

          Bổ sung các quy định phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

          Lưu ý: Các mức phạt nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thì phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

          Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán

          Tăng mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;

          Bổ sung các quy định sau:

 

Lưu ý: Các mức phạt nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thì phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

3. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

          Thay đổi mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;
  • Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
  • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);

          Bổ sung quy định phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng từ mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

          Giảm mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 xuống còn 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

          Lưu ý: Các mức phạt nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thì phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Chi tiết xem tại: 41/2018/NĐ-CP