NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

13/11/2020 5,162

Trong kỳ họp tháng 6/2020, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 (gọi tắt là LDN năm 2020), chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2021. Luật doanh nghiệp năm 2020 đánh dấu những thay đổi quan trọng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của cổ đông cũng như nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với nền kinh tế số hiện nay.

Nhằm mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp những kiến thức mới nhất và hữu ích liên quan đến doanh nghiệp sẽ được áp dụng từ đầu năm 2021. EMC đã thực hiện bài viết dưới đây để tổng hợp một số điểm nổi bật của Luật doanh nghiệp năm 2020.

1. Thêm nhiều đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bổ sung thêm 04 đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp như sau: Người có khó khăn trong nhận thức điều khiển hành vi; Công nhân công an trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước); Đối tượng bị tạm giam; Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ Luật hình sự.

2. Những thay đổi quy định về con dấu doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp không bắt buộc phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng con dấu.
  • Doanh nghiệp có quyền lựa chọn sử dụng con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Bổ sung thêm phương thức đăng ký doanh nghiệp

Ngoài phương thức đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì Điều 26 LDN năm 2020 còn bổ sung thêm phương thức đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

4. Rút ngắn thời gian báo trước khi thông báo tạm ngưng/hoạt động lại

Theo quy định tại Điều 206 LDN năm 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, thay vì 15 ngày như quy định hiện tại của Luật doanh nghiệp 2014.

5. Thời hạn góp vốn của thành viên Công ty TNHH

Luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định khoảng thời gian thực hiện vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản không tính vào thời hạn góp vốn (thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

6. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật

 Điều 12 LDN năm 2020 quy định nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Công ty TNHH không bắt buộc phải có Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát, trường hợp có ít hơn 11 thành viên có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định này, theo đó Công ty TNHH có 11 thành viên trở lên không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trừ Doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước.

8.  Công ty TNHH được phát hành trái phiếu

Điều 46, Điều 74 LDN năm 2020 quy định Công ty TNHH được phát hành trái phiếu theo quy định của LDN năm 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của LDN năm 2020.

9. Thay đổi Ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán

Để tránh gây nhầm lẫn với ban kiểm toán nội bộ trong công ty, Luật doanh nghiệp 2020 đã thay đổi cụm từ “Ban kiểm toán” thành “Ủy ban kiểm toán” trong cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần. Khái niệm, quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định cụ thể tại Điều 161 LDN năm 2020.

10. Quyền lợi của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nhỏ

Điều 115 LDN năm 2020 đã quy định cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỉ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty có các quyền như cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên theo quy định của LDN năm 2014, ngoại trừ quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra, cổ đông hoặc nhóm cổ đông này còn thêm các quyền xem xét, tra cứu hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.

Trên đây là một số quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, sẽ được áp dụng vào ngày 1/1/2021. Các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ để tổ chức quản trị doanh nghiệp đúng luật và hưởng thêm các quyền tại doanh nghiệp.

Tham khảo thêm LUẬT DOANH NGHIỆP 2020