NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HỘ KINH DOANH

09/12/2019 2,787

Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp vừa mới ban hành đã cụ thể hóa được các quy định về Hộ kinh doanh. Trong đó, có những điểm cần chú ý sau:

 

1. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên đã phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

     -   Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên đã phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Khác với quy định  trước đây thì hộ kinh doanh chỉ phải thành lập doanh nghiệp khi có hơn mười lao động và sử dụng một cách thường xuyên.

 

2. Chủ hộ kinh doanh không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

     -   Theo quy định mới thì:  Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

 

 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh cũng có sự thay đổi lớn:

     -   Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

 

     -   Nhưng Trước đây thì:  thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất. Hoặc trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

 

4. Về con dấu thì: Theo quy định cũ, Hộ kinh doanh không có con dấu, tuy nhiên, nghị định mới thì lại không quy định về vấn đề này.

 

5. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

6. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Theo EMC