QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

09/12/2019 4,023

Vừa qua, Bộ Giao Thông Vận Tải đã ban hành Thông Tư 42/2017/TT-BGTVT quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch. Trong đó, có một số điểm chú ý như sau:

1. Điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

1.1. Quy định đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

2.2. Quy định đối với phương tiện vận tải khách du lịch

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 bãi bỏ Điều 4, Điều 5 của Thông tư Liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Chi tiết xem tại: Thông tư 42/2017/TT-BGTVT