QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH CASINO

09/12/2019 2,127

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều về kinh doanh casino. Trong đó, có một số điểm đáng chú ý về chế độ tài chính, chế độ kế toán của Doanh nghiệp kinh doanh casino như sau:      

1. Tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino thí điểm cho người Việt Nam vào chơi

  • Doanh nghiệp kinh doanh casino có trách nhiệm thu và hạch toán riêng khoản thu từ vé tham gia chơi của người Việt Nam
  • Doanh nghiệp tự kê khai số lượng người Việt Nam mua vé vào chơi casino và nộp toàn bộ tiền vé vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế.
  • Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh casino chậm nộp hoặc không thực hiện đúng quy định việc nộp toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino của người Việt Nam vào Kho bạc Nhà nước thì phải nộp đủ toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino theo quy định và tiền chậm nộp bằng mức phạt chậm nộp thuế.

Chi tiết xem tại: Thông Tư 102/2017/TT-BTC