QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN VIÊN

09/12/2019 5,316

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Kế Toán 2015, vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Trong đó, điều kiện dự thi để lấy các chứng chỉ này đã có nhiều đổi mới như sau:

          Điều kiện dự thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên không còn tách biệt như trước đây mà đã được đồng nhất thành các điều kiện chung, cụ thể:

Người dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên phải có đủ các yêu cầu sau đây:


Đối với các quy định khác về môn thi, hồ sơ dự thi, thể thức thi… thì hầu như không có sự thay đổi so với Thông tư 129/2012/TT-BTC.

          Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC

Chi tiết xem tại: Thông tư 91/2017/TT-BTC