QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2017

09/12/2019 855

Nhằm hướng dẫn các vấn đề cụ thể liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định mới của Luật Kế Toán 2015, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 296/2016/TT-BTC quy định về các vấn đề liên quan đến đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Trong đó, có nhiều điểm đáng chú ý như: quyền của kế toán viên, thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ..., cụ thể:

 • Việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải được thực hiện thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ k ế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
 • Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên hành nghề) được hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hiệu lực hoặc không còn giá trị trong các trường hợp sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bị thu hồi.
  • Trong thời gian kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.
  • Kế toán viên hành nghề không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
  • Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hết thời hạn hoặc có các thay đổi dẫn đến không còn bảo đảm là hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian.
  • Giấy phép lao động tại Việt Nam của kế toán viên hành nghề là người nước ngoài hết hiệu lực hoặc không còn giá trị.
  • Kế toán viên hành nghề không tiếp tục hành nghề dịch vụ kế toán.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi kế toán viên hành nghề đăng ký hành nghề bị chia, bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập, bị chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản.
  • Người bị mất năng lực hành vi dân sự; người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án một trong các tội xâm phạm quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán; người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
  • Kế toán viên hành nghề bị chết, mất tích.
 • Bổ sung quy định: Kế toán viên hành nghề không có đủ số giờ cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính thì sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Chi tiết xem tại: Thông Tư 296/2016/TT-BTC