QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2017

09/12/2019 680

Nhằm hướng dẫn các quy định mới về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của Luật kế toán năm 2015. Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 297/2016/TT-BTC quy định về thủ tục có liên quan đến việc cấp và thay đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, thời hạn và thủ tục thông báo khi có những thay đổi về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cụ thể:

  • Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài Chính cấp (Trước đây, doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải có xác nhận của Hội nghề nghiệp)
  • Khi hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài Chính.
  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doah dịch vụ kế toán, Doanh nghiệp phải nộp trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Đồng thời, Doanh nghiệp phải thông báo cho khách hàng (đơn vị được cung cấp dịch vụ kế toán) và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán chậm nhất là 30 ngày trước ngày chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Trước ngày 31/10 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đồng thời gửi kèm theo những tài liệu quy định trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nếu có thay đổi so với lần nộp gần nhất.
  • Trước ngày 10/4 hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải gửi báo cáo tình hình hoạt động năm trước liền kề bằng văn bản và dữ liệu điện tử.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Chi tiết xem tại: Thông Tư 297/2016/TT-BTC