QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

09/12/2019 6,180

Vừa qua, ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số 02/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2016/TT-NHNN về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đó, thời hạn chuyển đổi hình thức tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được lùi lại 01 năm, cụ thể:

          Trước ngày 01/06/2018, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng phải thông báo cho doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán.

          Trong vòng 24 tháng kể từ ngày 01/03/2017, tức là đến trước ngày 01/03/2019 các tài khoản thanh toán của doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản.

          Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2018

          Chi tiết xem tại: 02/2018/TT-NHNN