QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP

09/12/2019 3,207

Kể từ ngày 12/08/2016, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được áp dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

1) Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế, gồm:

 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

2) Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi doanh nghiệp giải thể

Trước khi thực hiện giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục sau đây tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
 • Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, gồm:
  • Quyết định giải thể;
  • Biên bản họp nếu tự giải thể; Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) hoặc theo quyết định của tòa án có hiệu lực nếu giải thể do GCNĐKDN bị thu hồi hoặc theo quyết định của tòa án;
  • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

3) Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

          Cơ quan thuế khi nhận được thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất cho doanh nghiệp mới được chia, nhận sáp nhập, nhận hợp nhất. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Chi tiết xem tại: Thông tư 95/2016/TT-BTC;