TĂNG LƯƠNG TỐI THIẾU VÙNG VÀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

20/02/2020 1,065

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020

  • Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng lên từ ngày 1/1/2020. Cụ thể: Vùng I tăng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II: Tăng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III: Tăng lên 3.430.000 đồng/tháng; Vùng IV: Tăng lên 3.070.000 đồng/tháng.
  • Doanh nghiệp phải trả mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.
  • Doanh nghiệp xác định vùng hoạt động dựa theo quy định chi tiết tại Phụ lục sau. Trong đó, các thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa thuộc Vùng II.

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội (ghi tắt là BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH cụ thể từng năm được quy định chi tiết tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/ 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức như trên.

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

x

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH cụ thể từng năm được quy định chi tiết tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH.