THÔNG BÁO CỦA CỤC THUẾ KHÁNH HÒA VỀ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

09/12/2019 1,388

Hiện nay, mặc dù các quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán đã được hoàn thiện và cụ thể hóa, nhưng những quy định này vẫn chưa được tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp. Chính vì vậy, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Chi Cục thành phố Nha Trang đã ban hành thông báo hướng dẫn doanh nghiệp về cách xác định và lựa chọn dịch vụ kế toán theo đúng quy định của pháp luật như sau:

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được Bộ Tài Chính “công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ (Tham khảo Danh sách hành nghề)”.  “Các tổ chức, cá nhân nào không có tên trong danh sách Bộ Tài chính công khai thì không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị cung cấp cũng như đơn vị sử dụng dịch vụ.”

Như vậy, các doanh nghiệp có thể căn cứ vào danh sách nêu trên để xác định đơn vị đó có đủ điều kiện hành nghề kế toán hay không.

Ngoài ra, “Để góp phần đảm bảo việc kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan thuế khi nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào danh sách do Bộ Tài chính công khai để xác định tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đồng thời thông báo cho Bộ Tài chính công khai để xử lý đối với các trường hợp kinh doanh dịch vụ kế tóan khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.”

Chi tiết xem tại: http://newsletter-cct.nhatrang.net.vn/tabid/94/Default.aspx?id=7

Đối với việc cung cấp dịch vụ kế toán của Đại lý thuế, Cục thuế Khánh Hòa đã ban hành Thông báo số 4721/TB-CT nêu rõ “Các doanh nghiệp (Bao gồm các đại lý thuế) nếu muốn được kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải được Bộ Tài Chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.” Hay nói cách khác: Đại lý thuế thì không được cung cấp dịch vụ kế toán, nếu muốn cung cấp dịch vụ kế toán thì phải đủ điều kiện như quy định của Luật kế toán.  Cụ thể như sau: