TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC VỀ LĨNH VỰC THUẾ MỚI NHẤT

09/12/2019 5,026

Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Theo đó, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế sẽ được tập hợp đầy đủ và thống nhất trong một văn bản, cụ thể như sau:

1. Danh mục các quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế bị bãi b

STT

Số Quyết định

1

Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

2

Quyết định số 3348/QĐ-BTC ngày 23/12/2010

3

Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11/3/2011

4

Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011

5

Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26/7/2011

...

Chi tiết xem tại: quyết định 1500/QĐ-BTC

2. Thủ tục hành chính về thuế cấp Chi cục thuế, cấp Cục Thuế

          Quyết định 1500/QĐ-BTC đã tập hợp toàn bộ các thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của Tổng Cục Thuế, Cục Thuế, Chi Cục Thuế. Mỗi thủ tục đều được quy định rõ ràng về:

 • Trình tự thực hiện
 • Cách thức thực hiện
 • Thành phần, số lượng hồ sơ
 • Thời hạn giải quyết
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 • Phí, lệ phí (Nếu có)
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai và file đính kèm (Nếu có)
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Chi tiết xem tại: quyết định 1500/QĐ-BTC

3. Danh sách một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế quy định tại quyết định 1500/QĐ-BTC

STT

Tên TTHC

1

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

2

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

3

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

4

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

5

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

6

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

7

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

8

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

...

Chi tiết xem tại: quyết định 1500/QĐ-BTC