XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI THIẾU CÁC NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ THUẾ

09/12/2019 3,169

Căn cứ Điều 30 Luật Quản Lý Thuế số 78/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006 áp dụng trong năm 2016 quy định:Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế”. Vì vậy, nếu doanh nghiệp có các hành vi vi phạm quy định này thì có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

1. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế (Điều 8 Thông Tư 166/2013/TT-BTC)

1.1. Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế thì:

Phạt tiền 700.000 đồng;Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

1.2. Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế thì:

 • Phạt tiền 1.050.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc
 • Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng.

1.3. Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế thì:

 • Phạt tiền 1.400.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc
 • Có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng

1.4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 Bài Viết Xử Phạt Hành Vi Khai Sai Dẫn Đến Thiếu Số Tiền Thuế Phải Nộp Hoặc Tăng Số Tiền Thuế Được Hoàn,Mục 7 Bài Viết Xử Phạt Hành Vi Trốn Thuế, Gian Lận Thuế
 • Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

2. Nguyên tắc xử phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 2, Điều 5 Thông Tư 166/2013/TT-BTC)

 • Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính về thuế thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó.
  • Trường hợp cá nhân, tổ chức ủy quyền cho tổ chức kê khai thuế, quyết toán thuế, căn cứ vào nội dung ủy quyền nếu hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm của tổ chức được ủy quyền thì tuỳ theo mức độ vi phạm của tổ chức được ủy quyền bị xử phạt.
 • Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về thuế hoặc vi phạm hành chính về thuế nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
  • Trường hợp trong cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều loại thuế khác nhau thì người nộp thuế bị xử phạt về từng hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với từng sắc thuế;
  • Trường hợp, cùng thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì: hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi vi phạm thủ tục thuế với tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần; trường hợp có hồ sơ khai thuế chậm nộp quá 90 ngày thuộc trường hợp xử phạt về hành vi trốn thuế thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Bài Viết Xử Phạt Hành Vi Trốn Thuế, Gian Lận Thuế.
 • Đối với cùng một hành vi vi phạm nêu trên thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
 • Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Chi tiết xem tại Thông Tư 166/2013/TT-BTC.