XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỔ KẾ TOÁN, TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

09/12/2019 3,727

1. Vi phạm quy định hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán (Điều 8 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

1.1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như:

 • Không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ;
 • Thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán;
 • Không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán;

Ghi sổ kế toán không đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định

Vi phạm các quy định về ghi sổ kế toán như

 • Ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng;
 • Không gạch chéo phần trang sổ không ghi;
 • Không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.

1.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định;
 • Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 • Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định.
 • Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.

1.3.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;

- Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;

- Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;

- Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ kế toán;

- Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.

1.4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị;
 • Giả mạo sổ kế toán;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán;
 • Cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị;
 • Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

1.5. Hình thức xử phạt bổ sung:

 • mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị; Giả mạo sổ kế toán; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán;
 • Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng vi phạm quy định tại mục 4 nêu trên.

1. 6. Buộc phải khôi phục lại sổ kế toán đối với hành vi hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán (Điều 9 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

2.1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
 • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.

2.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị;
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Chi tiết xem tại Nghị Định 105/2013/NĐ-CP