XỬ PHẠT VI PHẠM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

09/12/2019 1,426

1. Hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng và phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

Hành vi vi phạm  Hình thức phạt 
2. Lập hóa đơn không đúng thời điểm. 
Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. 
Phạt cảnh cáo 
Đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm không thuộc trường hợp trên. 
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
3. Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định 
Việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn. 
Phạt cảnh cáo 
Đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn không thuộc trường hợp trên. 
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 

4. Phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn. Các hành vi ghi ngày trên hóa đơn đã lập trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế không thuộc trường hợp trên thì: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

5. Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên người mua không lấy hóa đơn thì trên hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;

6. Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;

7. Phạt cảnh cáo nếu việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn không thuộc trường hợp trên theo quy định.

8.  Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ:

- Người bán sẽ không bị phạt tiền nếu người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt.

- Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

- Trường hợp cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế một lần thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán.

- Những hành vi khác không thuộc các trường hợp trên thì: Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

- Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điều 12 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

9. Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua: Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng . Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

Chi tiết xem tại Điều 11 Thông Tư 10/2014/TT-BTC

Chú thích

(1)- Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

- Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

(Điều 3 Thông Tư 10/2014/TT-BTC)

                

Bài viết xử phạt vi phạm về mua và phát hành hóa đơn

Theo EMC