Luật thuế

Các văn bản luật thuế được EMC cập nhật tại đây.

Số hiệu Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
52-2021-NĐ_CP Nghị định 52-2021-NĐ_CP Nghị định
14/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 14/VBHN-VPQH NĂM 2020 15/07/2020 Nghị định
156/2013/TT-BTC THÔNG TƯ 156/2013/TT-BTC 20/12/2013 Thông tư
99/2016/TT-BTC THÔNG TƯ 99/2016/TT-BTC 13/08/2016 Thông tư
116/2020/QH14 NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14 03/08/2020 Công văn
132/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP 20/12/2020 Nghị định
126/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP 05/12/2020 Nghị định
38/2019/QH14 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 01/07/2020 Luật/bộ luật
125/2020/NĐ-CP NĐ 125_2020_ND-CP 05/12/2020 Nghị định
68/2019/TT-BTC TT 68.2019 TT-BTC 14/11/2019 Thông tư
IA-123/2020/NĐ-CP Phụ lục IA - Nghị định 123/2020/NĐ-CP 01/07/2022 Nghị định
123/2020/NĐ-CP Nghị định 123_2020_ND-CP 01/07/2022 Nghị định
954/2020/UBTVQH14 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 01/07/2020 Quyết định
803/TCT-CS Công văn 803/TCT-CS Công văn
994/TCT-PCCS Công văn 994/TCT-PCCS Công văn
41/2020/NĐ-CP Nghị Định 41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định
25/2018/TT-BTC THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC 01/05/2018 Thông tư
02/2018/TT-NHNN Thông tư 02/2018/TT-NHNN Thông tư
146/2017/NĐ-CP Nghị Định 146/2017/NĐ-CP Nghị định
05/TNDN Mẫu số 05/TNDN Nghị định