HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2017

09/12/2019 3,623

      Vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành một thông tư 292/2016/TT-BTC quy định về việc cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề. Theo quy định mới, việc cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề tối thiểu phải có 40 giờ cập nhật, ngoài ra, nếu như kế toán viên không cập nhật đủ số giờ quy định thì sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán..., cụ thể:

1. Bổ sung quy định Trường hợp người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thì được đăng ký để được hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

2. Thay đổi thời gian cập nhật kiến thức thay đổi là: Tối thiểu 40 giờ (Trước đây là từ 30 đến 40 giờ) trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về các nội dung quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán.

3. Người không hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong hai năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về các nội dung quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán.

Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được quyền tổ chức cập nhật kiến thức nếu đáp đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức hàng năm phù hợp với nội dung cập nhật kiến thức về các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán; các quy định của pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán; Kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán; Chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế; Các kiến thức và thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp.
 • Có đội ngũ Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hành nghề dịch vụ kế toán.
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, giảng dạy liên quan tới nội dung cập nhật kiến thức cập nhật nêu trên.
  • Đang hoặc đã từng là thành viên của ban soạn thảo chuẩn mực kế toán.
 • Có đủ cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo như phòng học, bàn ghế, bảng viết, giáo cụ và các trang thiết bị đào tạo khác (tự có hoặc đi thuê);
 • Có từ 10 nhân viên chuyên nghiệp trở lên (gồm kế toán viên và nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán) tại thời điểm đăng ký;
 • Có bộ phận chuyên trách đào tạo về cập nhật kiến thức trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
 • Có quy chế đào tạo, cập nhật kiến thức cho kế toán viên của doanh nghiệp;
 • Các doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên và có nhu cầu tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên phải nộp hồ sơ đăng ký và được Bộ Tài quyết định chấp thuận.

Lưu ý: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên trong doanh nghiệp đó.

5. Hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề

Trường hợp kế toán viên hành nghề không có đủ thời gian cập nhật kiến thức vì những lý do đặc biệt (thai sản, tai nạn, ốm đau kéo dài trên 02 tháng; hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cuối cùng về nội dung có số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu), kế toán viên hành nghề sẽ được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

 • Đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ;
 • Có đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức gửi Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm.
 • Có tài liệu chứng minh cho những lý do nêu trên.

Kế toán viên hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành sgiờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay và báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về việc hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức trước ngày 25/12 năm nay. Số giờ cập nhật kiến thức đã tính cho năm nay thì không được tính cho năm sau.

Trường hợp đến hết ngày 15/12 năm nay mà kế toán viên hành nghề không cập nhật đủ số giờ theo quy định hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được văn bản báo cáo tình hình hoàn thành sgiờ cập nhật kiến thức còn thiếu thì kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

6. Tài liệu chứng minh về gicập nhật kiến thức

Trường hợp kế toán viên tham gia lớp học cập nhật kiến thức thì tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức là giy chứng nhận tham dự cập nhật kiến thức trong đó ghi rõ tên đơn vị tổ chức lớp học, tên người học, số chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, chuyên đề học, thời gian tổ chức lớp học, số lượng gihọc thực tế.

Trường hợp kế toán viên tham gia giảng dạy các lp cập nhật kiến thức thì tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức là giấy xác nhận của đơn vị tổ chức lớp học trong đó ghi rõ họ tên giảng viên, số chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, chuyên đề đã giảng, thời gian giảng, số lượng giờ giảng theo từng chuyên đề giảng dạy.

Chi tiết xem tại: Thông tư 292/2016/TT-BTC