XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ KIỂM TRA KẾ TOÁN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN, KIỂM KÊ TÀI SẢN

09/12/2019 838

1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán (Điều 11 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

1.1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền;

- Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra.

1.2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra;

- Ba năm liên tục không thực hiện kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán cấp dưới.

2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (Điều 12 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

2.1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;

- Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;

- Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.

2.2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;

- Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

2.3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định;

- Tiêu hủy tài liệu kế toán không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

3. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản (Điều 13 Nghị Định 105/2013/NĐ-CP).

3.1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê theo quy định;

- Không xác định nguyên nhân chênh lệch; không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán vào sổ kế toán.

3.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.

3.3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản.